MESURES LABORALS / FISCALS PER L’IMPACTE DE LA CRISI SANITÀRIA

Tenint en compte les mesures que s’han anat publicant respecte a la crisi sanitària i els aclariments posteriors, hem preparat una reedició més completa de la informació facilitada.

Fem referència només als aspectes laboral i fiscal. Si li cal informació d’altres qüestions ens pot fer arribar la seva consulta.


• ERTO (expedients de regulació temporal de l’ocupació).

Els ERTOs tenen els objectius primordials:

- exonerar de les obligacions recíproques de treballar i de pagar el salari.
- conservar els drets laborals bàsics del treballador. 

Es poden tramitar en base a:


1.- PER FORÇA MAJOR

S’aplicarà quan la suspensió o reducció de jornada tingui la seva causa en la pèrdua d’activitat que quedi degudament acreditada com pot ser per:

- Suspensió o cancel•lació de l’activitat
- Tancament de locals d’afluència pública.
- Restriccions en el transport públic i en la mobilitat de persones o mercaderies.
- Manca de subministraments que impedeixin continuar l’activitat.
- Situacions extraordinàries (contagi de la plantilla, aïllament / confinament absolut etc).

En principi, no s’hi poden acollir les activitats que han estat exonerades de tancament (comerç alimentació i begudes, farmàcies, estancs, premsa i papereria, tintoreries, gasolineres, tecnologia, telefonia). És possible que es modifiqui el criteri degut a les pressions existents.

Tramitació: A l’expedient de sol•licitud s’hi ha d’adjuntar entre altres:

- Memòria – informe explicatiu de la vinculació de la situació de l’empresa amb la Covid-19 que permeti constatar l’existència de força major.

- Comunicació als treballadors de la presentació de l’expedient (no cal la conformitat).

Cal estar al corrent del pagament de les quotes de Seguretat Social i Autònoms (en cas negatiu es disposarà de 30 dies per regularitzar el deute.

En 5 dies, l’autoritat laboral ha de dictar la resolució constatant l’existència de força major o demanant ampliació de la informació.

Es classificaran els expedients en 3 grups:

- Força major evident.
- Força major dubtosa (s’estudiaran posteriorment).
- Causa diferent a la força major (es resoldran no constatant la força major).

Exoneració en la cotització a la Seguretat Social 

Empreses de menys de 50 treballadors: 100% de la quota patronal.

Empreses de més de 50 treballadors: 75% de la quota patronal.

Clàusula de salvaguarda: Estableix el compromís de l’empresa de mantenir la plantilla durant un termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat. Atenció a l’incompliment d’aquesta clàusula, perquè comportarà que s’hagin de tornar els imports percebuts o exonerats.


2.- PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES O DE PRODUCCIÓ

Quan per l’empresa s’hagin de prendre mesures per flexibilitzar o ajustar la plantilla per descens de la càrrega de treball degut a les fluctuacions del mercat, interrupció o pèrdua d’activitat per fets aliens a la voluntat de l’empresa i quan no sigui possible l’adopció d’altres mesures o que aquestes siguin insuficients.

Tramitació

Com en el cas de força major, cal la Memòria – Informe explicant la situació a la que caldrà afegir-hi documentació econòmica que acrediti les situacions de pèrdua, minoració de la facturació, etc.

Caldrà que en el termini de 7 dies hi hagi una negociació prèvia empresa – treballadors per buscar acords en la regulació. Si no hi ha constituïda una representació legal dels treballadors, s’han establert unes normes substitutòries.

Si no és possible arribar a un acord, l’empresa pot executar la seva proposta. En aquest cas, els treballadors disconformes poden recórrer a la via judicial.

La tramitació no tindrà el caràcter d’urgència establert per la situació de força major. La Inspecció de Treball haurà d’emetre un informe en 7 dies.

Clàusula de salvaguarda: Compromís de l’empresa de mantenir la plantilla durant un termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat. Atenció a l’incompliment d’aquesta clàusula perquè comportarà que s’hagin de tornar els imports percebuts o exonerats.


• REDUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE JORNADA

Es reconeix el dret a l’adaptació o reducció de jornada, amb reducció proporcional del salari del treballador que es trobi en alguna de les situacions següents:

- Quan el treballador/a hagi d’atendre al cònjuge o parella de fet o familiar fins el 2n grau de consanguinitat que per raons d’edat, malaltia o discapacitat, requereixi d’atenció personal i directa.

- Quan la persona que fins el moment tenia cura d’un familiar dels detallats anteriorment, no pot seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb la COVID-19.

- Treballador/a que s’ha vist afectat pel tancament de centre educatiu o d’altres que atenia a un familiar dels especificats (centres de dia per a gent gran o per a persones amb discapacitat).

És un dret individual del treballador/a, que té especial protecció.

La sol.licitud s’ha de limitar a l’actual període excepcional de crisi sanitària i s’ha d’adaptar a les necessitats concretes de cada cas que han d’estar degudament acreditades, però també a les necessitats d’organització de l’empresa. La petició ha d’estar justificada, ser raonable i proporcionada i es recomana que empresa i treballador facin tot el possible per arribar a un acord.

Contempla dos plantejaments:

Adaptació de jornada: Distribució del temps de treball o de qualsevol altre condició de treball com:

- Canvi de torn.
- Alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada.
- Canvi de centre de treball.
- Canvi de funcions.
- Canvi de la forma de prestació del treball (tele-treball, etc).
- Qualsevol altra forma de canvi en les condicions que sigui raonable i proporcionat tenint en compte l’excepcionalitat i provisionalitat  de la situació.

Reducció de jornada: El treballador/a en alguna de les situacions que s’han detallat pot demanar una reducció especial de la jornada per guarda legal o atenció directa d’un familiar.

Pot arribar al 100% de la jornada però s’ha de justificar i ser raonable i proporcionada a la situació de l’empresa.


• AUTÒNOMS

 

1.- GOVERN CENTRAL

Es podrà demanar la prestació per cessament de l’activitat.

Requisits:

- Que l’activitat de l’Autònom hagi quedat suspesa expressament per la declaració de l’estat d’alarma.

- En cas que no hi hagi suspensió expressa, caldrà que la facturació del mes anterior (març 2020) s’hagi vist reduïda al menys en un 75% en relació al promig de facturació del semestre anterior (setembre 2019 a febrer 2020).

- Constar d’alta en el Règim d’Autònoms i estar al corrent de pagament en les quotes (es podrà regularitzar el possible deute dins un termini de 30 dies).

Import:

La prestació serà del 70% del promig de la base per la que s’hagi cotitzat durant els 12 mesos anteriors.

Com a mínim haurà de ser el 70% sobre 661,04 € (base mínima en el 2020).

La prestació és incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (malaltia, discapacitat, etc).

Duració:

Inicialment és d’un mes però s’ampliarà fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Tramitació:

S’haurà de demanar a la Mútua que tingui assignada l’Autònom (ASEPEYO, UNIVERSAL, INTERCOMARCAL i altres) o a l’Institut de la Seguretat Social els que no tinguin Mútua assignada.

 

En els propers dies caldrà estar a l’espera de com es detallen les qüestions concretes (com es justifica la baixada d’ingressos, activitats subjectes a Mòduls, etc). 

 

2.- GENERALITAT DE CATALUNYA

L’ajuda es podrà demanar a partir de l’1 d’abril.

Requisits

- Que l’activitat de l’Autònom hagi quedat suspesa expressament per la declaració de l’estat d’alarma.

- Acreditar una reducció dràstica i involuntària dels ingressos i no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.

- Acreditar pèrdues econòmiques durant el març de 2020 en comparació amb el març de 2019.

Import:

L’ajuda serà d’un pagament únic de fins 2.000 €.

 

Per finalitzar volem fer esment a que s’està pendent d’instruccions, criteris, ampliació de la informació, etc en algunes qüestions com: confecció de nòmines, exoneració temporal de quotes, etc.