Serveis

Assessoria Fiscal - Comptable

Assessoria Fiscal - Comptable

 • Altes activitat.
 • Declaracions trimestrals IVA, retencions IRPF, pagaments a compte.
 • Declaracions Renda i Impost de Societats.
 • Llibres d'ingressos i despeses.
 • Comptabilitats.
 • Memòries i comptes anuals a Registre Mercantil.
 • Constitució de Societats mercantils, civils, Comunitats Béns.
 • Estudi d'opcions societàries i de règims fiscals (Mòduls, etc).
 • Assessorament i representació en inspeccions fiscals.
 • Impost de No Residents.

Assessoria Laboral

Assessoria Laboral

 • Altes d'empresa i centre de treball.
 • Contractes de treball.
 • Nómines.
 • Altes i baixes treballadors (Règim general i Autònoms).
 • Acomiadaments.
 • Liquidacions Seguretat Social.
 • Expedients de jubilació, incapacitat, viduetat i altres.
 • Servei domèstic (empleades de la llar).
 • Assessorament i representació en inspeccions i litigis laborals (CEMAC i Jutjat Social).
 • Expedients d'estrangeria, arrelament social.

Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

 • Recursos, reclamacions administratives i contencioses.
 • Dret fiscal, admininistratiu i laboral.
 • Dret de família.
 • Urbanisme.
 • Contractes.
 • Herències i donacions.

Vehicles - Trànsit

Vehicles - Trànsit

 • Matriculació de vehicles nacionals i d’importació.
 • Canvi de titular.
 • Baixes de vehicles.
 • Obtenció d’informes i certificats de Trànsit.
 • Targetes de transport.
 • Altres gestions relacionades amb vehicles.

Administració de Finques

Administració de Finques

 • Administracions de Comunitats de Propietaris.
 • Adminsitració i gestió de lloguers.
 • Assessorament en compres o vendes de finques.
 • Contractes de lloguer.

Assegurances

Assegurances

 • De la llar, activitats empresarials, vida, malaltia, responsabilitat civil, vehícles.

Altres

Altres

 • Llicències municipals d'obertura de locals i indústries.
 • Estudi i reclamacions Impost de Béns Immobles.
 • Cédules d'Habitabilitat.
 • Expedients d'Eficiència Energètica.